Obchodné podmienky


OBCHODNÉ PODMIENKY:
 
Ide o podmienky realizácie objednávok spoločnosti LV PROMO, s.r.o. (ďalej „dodávateľ“), sídlom Strojnícka 84, 821 05 Bratislava, IČO: 35 977 264, výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro., vložka číslo:  39258/B.
„Objednávateľ“ je klient, ktorý si u nás objedná službu alebo tovar.
 
1.     Objednávka: Potvrdenie tejto ponuky pečiatkou a podpisom zodpovednej osoby považujeme za záväznú objednávku,a za súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Objednávku možno poslať písomne, faxom alebo e-mailom alebo na vlastnom objednávkovom formulári, obsahujúcom všetky náležitosti uvedené v našej ponuke.
 
2.     Cena: Cena tovaru alebo služieb je výsledkom kalkulácie podľa konkrétneho zadania. Vystavením objednávky objednávateľ potvdzuje akceptovanie ceny predmetu objednávky. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia, no netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené. Cenová ponuka je platná 3 kalendárne mesiace (pokiaľ nie je uvedené inak). Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20%, DPH účtujeme v zmysle platného zákona.
 
3.     Služby – grafické návrhy a korektúry: Pred každou realizáciou tlače/výroby je potrebný definitívny písomný súhlas s nami zaslaným grafickým návrhom. Prípadné korektúry súvisiace so zmenou v grafickom návrhu nebudú účtované, pokiaľ neprekročia celkový odhadovaný čas na grafické práce. Ak sú tieto zmeny neúmerné k odhadovanému času na grafické spracovanie, budú doúčtované podľa písomnej dohody. Akékoľvek zmeny oproti schválenej korektúre nie je možné reklamovať. Pri odsúhlasovaní návrhov požadujeme dôkladnú kontrolu layoutu objednávateľom, z hľadiska formálnej aj obsahovej stránky.
 
4.     Autorské práva: Ochrana autorských práv sa riadi ustanoveniami zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom 618/2003 Z.z. Vytvorené grafické návrhy, kreativita, logomanuály, dizajn manuály, copywriting a slogany, projektová dokumentácia pre reklamné kampane sú výhradným duševným vlastníctvom spoločnosti LV PROMO, s.r.o.
 
5.     Tovar: predstavujú reklamné predmety s potlačou a darčekové balíčky (koše, dózy, balenia na mieru, potlačené komplimentky, samolepky, ...). K tovaru sa vzťahujú všeobecné obchodné podmienky podľa Obchodného zákonníka SR. Riešenie reklamácií, náhrady škody a záručná doba je stanovená ustanoveniami Obchodného zákonníka SR.
 
6.     Dodacie podmienky: sú vždy vecou vzájomnej dohody a možností dodania danej služby/tovaru. Záväzný termín dodania služby/tovaru môže byť dohodnutý na základe konkrétnej objednávky v čase objednania. Dodacia lehota služby/tovaru začína plynúť dňom prevzatia objednávky a korektných podkladov potrebných na ich realizáciu, pokiaľ sa vyžadujú.
 
7.     Platobné podmienky: Kúpna cena bude objednávateľom uhradená nasledovnými spôsobmi:
-       platba prevodným príkazom vopred na základe "proforma" faktúry (zasielame e-mailom+poštou). Zálohové platby požadujeme pri spolupráci s novými klientami, ktorý u nás neevidovali predtým žiadnu objednávku. V osobitných prípadoch ju môžeme požadovať od kupujúceho, pre ktorého sme už realizovali službu alebo dodávali tovar.
-       platba prevodným prikazom vopred na základe faktúry (zasielame poštou). Úhrada faktúry by mala prebehnúť najneskôr do 7 pracovných dní od jej doručenia, ak nie je dohodnuté inak.